Nutrition, HIV och AIDS

November 11th, 2009 Leave a comment Go to comments

Några av nyckelproblemen som u-landet Malawi lider av, innefattar Food security (säkra tillgång på mat) och Malntrition, där ett av de större problemen är att nästan 50 % av barnen under 5 år “is stunting” alltsa följer inte sin tillväxt kurva och är därmed kroniskt undernärda.

Vid perioder då det finns tillgång på mat så ser man ända gott om malnutrierade/undernärda individer I populationen.

Man kan säga att om man uppnår säkrad mattillgång så innebar det inte att man slipper undernäringen då det är ett mångfacetterat  problem. Det är inte helt säkerställt varför kronisk malnutrition och undernäring förekommer i vissa områden. Några teorier som figurerar är otillräckliga/opassande kunskaper i matlagning, matkonservering och matförvaring som leder till livsmedelsförluster både kvantitativt och kvalitativt.

Kulturella och religiösgrundade mat-tabu förekommer som leder till minskad konsumtion och/eller bara användning av vissa livsmedel som i förlängningen på hushållsnivå leder till begränsad livsmedelsvariation. Ett tydligt exempel är majsen som för många är ”Mat”, mat som man aldrig tröttnar på och som man vill ha till varje pris och när man väl har det så kan allt annat kvitta.

Malawi har upptäckt att det inte räcker att ha ett ”Ministry of agriculture and food security” som arbetar med att utveckla jordbruket och att säkra mattillgången i landet. År 2005 bildades ”Department of Nutrition, HIV and AIDS”, en del människor hemma I Sverige höjer på ögonbrynen då de får höra namnet på min tjänstgöringsplats. De undrar varför Nutrition kombineras med HIV och AIDS?

Jag ska försöka att förklara detta i följande text som bitvis kommer ifrån (*UNAIDS POLICY BRIEF : HIV, FOOD SECURITY and NUTRITION)

HIV och AIDS ar ett mycket stort problem i Malawi där de officiella siffrorna år 2006 visade en prevalens av HIV bland befolkningen på 14 %. Dessa siffror bygger på de undersökta individerna, sannolikt är det så att den verkliga siffran är mycket högre då majoriteten av befolkningen inte är undersökta och de smittade först upptäcks när AIDS är utvecklat.

Food Security och Nutrition är avgörande för individer, hushåll och samhällen som är drabbade av HIV. Bristande livsmedelstillgång och dåligt näringstillstånd kan påskynda progression till AIDS relaterad sjukdom.

HIV infektionen undergräver livsmedelstillgång och möjligheten till ett bra näringstillstånd genom minskad arbetsförmåga som äventyrar hushållens försörjningsmöjligheter och som också kan leda till att familjer tvingas ta sina barn ur skolgången för att bidra till försörjningen. Avsaknaden av Food security stryper av valmöjligheterna till arbete och utbildning som i det långa loppet gör en inkomstgivande sysselsättning svår att uppnå, detta kan leda till högriskbeteende som att utföra sexuella tjänster mot mat eller pengar.*

HIV försämrar också nutritionsstatusen genom att påverka nutritionsintag, energi- och näringsabsorption samt energiutnyttjande. Vuxna individer med HIV har 10-30% högre energibehov än en frisk individ. Barn med HIV har 50-100% högre behov än den friska.*

Tillgång på livsmedel och en bra nutritionsstatus är därför en förutsättning för att hålla människor med HIV friska så länge som möjligt, och kapabla att avvärja tillfälliga infektioner som kan sätta kroppen ur spel och i förlängningen ge minskad proteinreserv i form av sarcopeni (nedbrytning av muskulatur) .

Som man nu inser överlappar många problem varandra. Det krävs mycket stimulans från flera olika anfallsvinklar för att göra förbättringar inom de sex prioriterade områdena i Malawi Growth and Development strategy” som i sin tur tar oss närmare the Millennium Development Goals.

 

Men som Fuller Buckminster en gång sade:

-There is nothing in a caterpillar that tells you it’s going to be a butterfly.

 

 

 *UNAIDS POLICY BRIEF : HIV, FOOD SECURITY and NUTRITION

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.